Международно сътрудничество и проекти – обяви и конкурсиабв

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от необходимите тестове до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

За повече информация: http://fulbright.bg/


Стипендиантска програма на правителсвото на Република Корея за магистри и докторанти

Правителството на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” или научна степен „Доктор”, считано от м. септември 2014 г.

 

Условия за кандидатстване:

За стипендиите може да се кандидатства пред Посолството на Република Корея в България, като по този начин ще можете да кандидатствате едновременно за  три университета. Също така може да кандидатствате и през конкретен университет в Република Корея, но в този случай кандидатурата Ви ще е ограничена само до един университет.

 

Етапи на кандидатстването - чрез Посолството:

 1. 1-ви етап - подборът на кандидатите се извършва от Посолството на Република Корея в България;
 2. 2-ри етап - провежда се интервю на английски език с българо-корейска комисия;
 3. 3-ти етап - комисия от NIIED(National Institute for International Education) в Република Корея прави финална оценка за номинираните кандидатури.

 

Краен срок за подаване на документи: 21 март, 2014 г.

Крайните резултати ще бъдат оповестени до 1 май, 2014  г.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатът и неговите родители трябва да бъдат български граждани.
 2. Кандидатът трябва да е в добро физическо и психическо състояние.
 • Кандидатите попълва собственоръчно изготвено медицинско свидетелство, като по-детайлен медицински преглед се извършва на следващ етап от NIIED
 1. Кандидатът трябва да е под 40г., считано към  1-ви септември, 2014 г.
 2. Кандидатът трябва да е придобил  своята  образователно-квалификационна степен „ Бакалавър” или „ Магистър” към 31-ви август, 2014 г.
 • Кандидатите за стипендия за  придобиване на степен „Магистър” трябва да са придобили съответно степен „Бакалавър” към 31-ви август, 2014 г.
 • Кандидатите за стипендия за придобиване на научна степен „Доктор” трябва да имат придобита степен „Магистър” към 31-ви август, 2014 г.
 • Кандидатите, които не разполагат с официален документ за придобита образователно-квалификационна степен, но очакват  такава до 31-ви август 2014 г., трябва да изпратят официален сертификат, свидетелстващ , че те очакват своята диплома в рамките на дадения срок.
 1. Кандидатът трябва да има среден успех от целия период на обучението си не по-нисък от 80/100 или 4.80/6.00/ вижте Приложение 7- GPA Conversion Table/.
 2. Стипендията се дава за всички специалности, предлагани от посочените университети/ вижте  http://studyinkorea.go.kr/en/main.do/ с изключение на тези с по-голяма от определената по GKS  продължителност.
 3. Не се изискват сертификати за владеене на английски или корейски език.
 4. През първата година кандидатът изучава само корейски език.

*Изключения са кандидатите, които са държали изпита TOPIK,  Level  5 or 6

Продължителност на програмата:

Степен „Магистър” (01.09.2014 ~ 31.08.2017) : 1 г. обучение по корейски език + 2 г. магистратура

Научна степен „Доктор” (01.09.2014 ~ 31.08.2018): 1 г. обучение по корейски език + 3 г. докторантура

За повече информация:

Център за международно сътрудничество и проекти на ШУ (Кабинет 106 на Ректората)  - тел. 054 832 101

или

Суми Ким – Главен експерт в Посолството на Република Корея – тел. 02 971 2181  


Възможност за кандидатстване по програмата VULCANUS IN JAPAN

Центърът за индустриално сътрудничество между ЕС и Япония  (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) обяви нова кампания за кандидатстване на студенти от ЕС за извънучебна практика във водещи японски компании по програмата VULCANUS IN JAPAN.

Програмата се провежда изцяло в Япония и касае периода Септември 2014 – Август 2015 г.Тя включва:

 1. Семинар на тема „Япония”.
 2. 4-месечен интензивен курс по японски език
 3. 8-месечен стаж в японска компания.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да са граждани на ЕС;
 2. Да са студенти или докторанти по следните специалности: компютърни науки, машинно инженерство, химия, електроника, биотехнологии, електроинженерство, физика, телекомуникации, ядрено инженерство, металознание, производствени системи и т.н.
 3. Към момента на кандидатстването, кандидатите трябва да са записани в университет в ЕС, в бакалавърска, магистърска или докторска програма (поне 4-та година на обучение)
 4. Трябва да са в състояние да прекъснат обучението си за една година.

 

За срока на обучение и за покриване на разходите по пътуването, на европейските студенти се предоставя еднократна безвъзмездна помощ от 1 900 000 японски йени (~14 000 ЕВРО). Семинарът  и езиковите курсове са безплатни. Разходите за настаняване по време на езиковия курс и стажа са за сметка на японската страна.

 

За повече информация, посетете: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

 

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 20.01.2014 г.


Курс по  унгарски език и култура

Лекторатът по унгарски език и култура започва записването на студенти, желаещи да изучават унгарски език през учебната 2013/2014 година (начинаещи и напреднали). Начало на курса: 12 октомври 2013 г..

Приемни часове на унгарската лекторка ас. Едина Жолчак-Димитрова:

вторник 12.00 - 13.30  и четвъртък 11.00 - 12.30, в корпус 3, каб. 508.

За повече информация: edinazsolcsak@yahoo .com или стая 106 на Ректората, 054/832 101, int.rel@shu-bg.net.

 

Баварското министерство на науката, изследванията и изкуството има намерение да отпусне от академичната 2014/2015 година стипендии за магистри и докторанти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Унгария, Румъния, Русия и Украйна. Стипендиите са едногодишни и са предназначени за финансиране на магистърски и докторантски изследвания в университетите на Бавария. Отпуснатите едногодишни стипендии могат да бъдат удължавани до два пъти и да достигнат максимален период от 3 години. Стипендиите ще се изплащат ежемесечно (до 700 €/месец), като техният максимален годишен размер може да достигне до 8.400 € . Студентите с деца или с безработен партньор и поне едно дете ще получават 860 €/месец, а общият размер на годишната им стипендия може да достигне до 10.320 €. Кандидатите трябва да са на възраст под 30 години към първата година на отпускане на стипендията (т.е. към 01.10.2014 г.) и да владеят писмено и говоримо немски (а когато програмата го изисква - и английски) език. Крайният срок за подаване на заявления е 01.12.2013 г. За повече информация: http://www.uni-r.de/bayhost/medien/stip-incoming/erstantraege_en_2014.pdf

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" организира безплатни курсове по английски език за преподаватели. Желаещите трябва да заявят своето участие до 16.09.2013 г. на електронната поща на ЦМСП int.rel@shu-bg.net. Началото и продължителността на курсовете ще бъдат уточнени допълнително, въз основа на получените заявки.

 

Фондация Canon обявява 15 стипендии за изследователи от Европа и Япония. Кандидатите трябва да имат магистърска или докторска степен, придобита през последните 10 години. Сферата на изследване е без значение. Кандидатите трябва да заявят участието си в процедурата за подбор до 15.09.2013 г. За кандидатстване и повече информация, посетете: www.canonfoundation.org

 

Швейцарската научна фондация обявява конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.:http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/13-09-20_SCOPES.html

 

Покана за участие в индивидуални курсове по секторна програма "Грюндвиг" в Кипър и Италия:/sites/default/files/cmsp/EU%20funded%20training%20in%20Cyprus%20and%20Italy_Autumn%202013.pdf

 

Стипендии Фулбрайт за академичната 2014/2015 година: /sites/default/files/cmsp/Fulbright.pdf

 

Открита покана за предложения по европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите: /sites/default/files/cmsp/COST.pdf

 

Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”: /sites/default/files/cmsp/OP_Competativeness_0.pdf


Покана за набиране на външни оценители:

sites/default/files/cmsp/pokana.pdf


Покана по Tempus VI


8-ма национална конференция по е-образование "ИКТ-осъзнатата необходимост за българското образование"


13th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE AND EXPO - SGEM 2013


 Грантове за реинтегриране - FP7-PEOPLE-2013-CIG
Покана за представяне на предложения по Работна програма „Хора" на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 година) за 2013 г.


Стипендия на фондация "Мумерт"


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ЗА  НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 г.


Кандидатстване за изследователски стипендии в швейцарски университети и научни организации


ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК


Организационна среща за курса по японски език


V Международная заочная научно-практическая конференция «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»


Курс по ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА


Информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.


International Scientific Analytical project


BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2


Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)


Покана за предложения — Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане посредством програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания


Международна стипендиантска програма на Немската фондация за околна среда (DBU) за млади учени


Покана за представяне на предложения — EACEA/20/12 в рамките на програмата за учене през целия живот


Покана за проекти за подпомагане на кариерното развитие на учените


Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2012 г.


Стипендии за провеждане на научни изследвания и специализация в Япония