Конкурсиабв

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, September 21, 2017 - 16:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на 1/2 щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4.

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, September 21, 2017 - 16:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.)

Дата: 
петък, July 28, 2017 - 13:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.61/28.07.2017 г.) за:

доцент по:

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, July 24, 2017 - 08:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Методика и техника на училищния експеримент по биология от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, July 24, 2017 - 08:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Методика и техника на химичния експеримент от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.59/21.07.2017 г.)

Дата: 
петък, July 21, 2017 - 10:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 59/21.07.2017 г.) за:

доцент по:

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един;

Конкурси за докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/18.07.2017 г.)

Дата: 
вторник, July 18, 2017 - 12:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/18.07.2017 г.) за учебната 2017/2018 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.)

Дата: 
петък, June 16, 2017 - 14:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.) конкурси за:

доцент по:

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 16, 2017 - 11:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.) за:

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 37/09.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 9, 2017 - 16:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (обнародвано в ДВ, бр.37/09.05.2017 г.) конкурса, обявен с обявление № 10480 (ДВ, бр.104 от 2016 г., стр.108), за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1.

Страници